Zo maak je bezwaar tegen een negatief bindend studieadvies

Heb je een negatief bindend studieadvies (BSA) gekregen, maar wil je niet stoppen met je opleiding? Maak dan bezwaar tegen het negatief bindend studieadvies!

Wat is een bindend studieadvies?

Een BSA is een maatregel waarmee je universiteit of hogeschool jou in staat stelt of juist verhindert om na je eerste jaar verder te studeren. Je ontvangt dan een brief waarin je, op basis van het aantal punten dat je hebt gehaald, een positief of negatief bindend advies krijgt. Bij een negatief bindend advies moet je (soms tijdelijk) van je opleiding af. Het is dus geen advies (ook al heet het wel zo), maar een verplichting! Gelukkig kun je iets doen aan een negatief bindend studieadvies. In veel gevallen slaagt een bezwaar, maar het is geen garantie: reken er dus niet op dat het lukt, maar proberen kan geen kwaad! Tip: Wil je verder met je opleiding? Maak dan bezwaar tegen je BSA!

Hoe werkt het negatief bindend studieadvies in de praktijk?

Een BSA wordt vaak automatisch toegekend als je onder een bepaald aantal punten zit. Dat aantal kan variëren: voor sommige opleidingen moet je de helft van de punten (30 EC) halen, en op andere weer ál je vakken in één jaar (60 EC). In de meeste gevallen heeft niemand gekeken naar je omstandigheden en is de brief automatisch opgesteld, zonder tussenkomst van een persoon. Het is dus niet persoonlijk bedoeld, en het is ook niks om je voor te schamen! Tip: Kijk hoeveel punten je nodig hebt om een positief BSA te krijgen! Hoe ver zit je van dat aantal af?

Waaraan moet de opleiding voldoen om je een negatief bindend studieadvies te mogen geven?

Let erop of de opleiding heeft voldaan aan alle wettelijke eisen die zijn gesteld aan een negatief bindend studieadvies. Duidelijke regels voor de opleiding:
– Je mag maar één keer een bindend studieadvies van je opleiding krijgen.
– Je opleiding is verplicht rekening te houden met je persoonlijke omstandigheden.
– Je opleiding mag geen schuld hebben aan je vertraging , bijvoorbeeld doordat je vakken niet kon volgen omdat ze vol waren.
– Je hebt eerder een waarschuwing gekregen (via mail of post) dat een negatief BSA dreigde, en wel zo tijdig dat je het nog had kunnen oplossen door punten te halen.
– Je krijgt de gelegenheid om je verhaal te doen en toe te lichten waar je vertraging vandaan komt, of waarom je volgend jaar wel de punten gaat halen die je nodig hebt.
– Het negatief BSA en de voorwaarden daarvan worden duidelijk vermeld in je Onderwijs- en Examenreglement (OER). Aanvullende regels met uitleg:
– Je hebt voldoende begeleiding en ondersteuning gehad om te voorkomen dat je een negatief BSA zou krijgen.

Dat is natuurlijk heel lastig vast te stellen. Wat is voldoende begeleiding en ondersteuning? Vaak vinden opleidingen een decanaat met een rek folders al voldoende, maar hopen studenten natuurlijk op een luisterend oor en een plan op maat. Wat “voldoende” is, is niet goed objectief te zeggen. Wij vinden het redelijk dat je een decaan of studieadviseur hebt bij wie je kunt overleggen hoe het met je gaat en die je helpt problemen op te lossen. Als je denkt dat je niet voldoende de mogelijkheid hebt gekregen om steun te vragen, kun je dit het beste even voorleggen aan je studentenvakbond, een advocaat of een vertrouwenspersoon.

 • Het negatief bindend studieadvies mag uiterlijk één jaar na je inschrijving zijn gegeven, dus niet in de jaren daarop. Op deze regel zijn uitzonderingen! Deeltijdstudenten, studenten van buiten de EU, studenten die niet in september zijn begonnen met hun studie maar op een ander moment, en studenten die al van tevoren uitstel hebben gekregen vanwege persoonlijke omstandigheden, vallen buiten de éénjaarsregel.

 • Een opleiding mag voor het bindend studieadvies niet eisen dat je én een aantal punten haalt in je eerste jaar, én de rest van je punten haalt in het tweede jaar. Het is één adviesmoment.

Tip: Kijk of je opleiding heeft voldaan aan de eisen die de wetgever stelt aan een negatief bindend studieadvies!

Waar en wanneer maak je bezwaar tegen een negatief bindend studieadvies?

Het loont bijna altijd de moeite om bezwaar te maken tegen een negatief bindend studieadvies. Sommige opleidingen kijken alleen naar het feit dat je bezwaar maakt, want kennelijk wil je toch graag doorstuderen. Andere opleidingen zijn helaas strenger. Om te weten welke stappen je moet zetten, kijk je in je Opleidings- en Examenreglement (OER). Daarin staat hoe je bezwaar kunt maken tegen een negatief bindend studieadvies. Vaak moet je daarvoor een brief schrijven aan de examencommissie of het CBE. Sommige opleidingen hebben speciale BSA-commissies. Let op: hier is een termijn van zes weken aan verbonden, dus wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaar! Tip: Maak zo snel mogelijk bezwaar tegen een negatief bindend studieadvies om te voorkomen dat de beroepstermijn verstrijkt!

Op welke gronden maak je bezwaar tegen een negatief bindend studieadvies?

Persoonlijke omstandigheden die bij wet zijn vastgesteld Ga in de eerste plaats na of er in jouw geval sprake is -of was- van persoonlijke omstandigheden. Deze zijn vastgesteld bij wet. Het gaat dan om: – Ziekte Hierbij gaat het niet om een griepje ergens midden in een blok, maar om een ziekte die aantoonbaar invloed heeft op je studietempo. Hiervoor moet je wel bewijs aanleveren, zoals een (deel van een) medisch dossier of een verklaring van een arts. Een verklaring van een arts hoeft geen details te bevatten, maar moet wel het feit vermelden dat je door je medische omstandigheid niet zo snel kon studeren als een gezonde student.

 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis Als je een functiebeperking hebt, zoals doofheid, blindheid, autisme, ADD, dyslexie, dyscalculie of andere officieel gediagnosticeerde beperkingen, ben je beschermd tegen het negatief bindend studieadvies. Ook hiervan moet je bewijs aanleveren.

 • Zwangerschap Zwangeren zijn bij wet beschermd tegen een negatief bindend studieadvies. Ook hiervoor heb je een medische verklaring nodig.

 • Ernstige gevallen in de familie Het overlijden van een ouder, kind of echtgenoot is een valide reden om bezwaar te maken tegen een negatief bindend studieadvies.

 • Bestuurslidmaatschap van een orgaan van de universiteit (U-raad, hogeschoolraad, faculteitsraad etc.) Een bestuursfunctie kost jou tijd die je niet kunt besteden aan studeren. Daardoor is het logisch dat je bezwaar tegen een negatief bindend studieadvies gegrond wordt verklaard. Zit je in het bestuur van een studie- of studentenvereniging? Vermeld dit ook!

 • Topsport Als je sport op hoog niveau, moet de universiteit je helpen het jezelf mogelijk te maken om te presteren. Hierdoor heb je recht op dispensatie van een negatief bindend studieadvies.

Tip: Kijk eerst of er sprake is van een persoonlijke omstandigheid. In deze omstandigheden ben je wettelijk beschermd!

Persoonlijke omstandigheden die ook relevant kunnen zijn – Faalangst en studieontwijkend gedrag Ben je angstig en heb je er vaak last van dat je dichtklapt, waardoor je minder presteert? Of vind je het moeilijk om je te concentreren op je taak? Vermeld dit dan! Het helpt overigens alleen als je vermeldt dat je hierbij hulp hebt gezocht.

 • Vrijwilligerswerk of een eigen onderneming Doe je vrijwilligerswerk of heb je een eigen onderneming die in dezelfde sfeer ligt als je studie? Het kan geen kwaad te vermelden dat je het daarmee druk hebt gehad, maar dat het je in je studie ondersteunt. Beloof wel dat je hierna meer tijd kunt vrijmaken voor je studie, en dat dáár de prioriteit van je komende jaren ligt!

 • Een persoonlijke omstandigheid die niet in de wettelijke omschrijving valt Heb je problemen gehad met je ouders? Een lange relatie die op de klippen liep? Ben je slachtoffer geweest van een misdrijf? Is een belangrijke persoon uit je leven overleden die geen directe familie is? Bij serieuze persoonlijke omstandigheden kan het geen kwaad om deze te vermelden. Kijk wel uit dat het niet te kleine zaken zijn. Een vastgelopen computer of een loopneus tijdens een tentamen klinken te snel als smoesjes.

Tip: Wees eerlijk, maar vertel alleen wat je wilt vertellen. Lever bij alles bewijs aan!

Belofte van verbetering

Waar degene die je brief gaat beoordelen vooral nieuwsgierig naar is, is hoe je je voortgang gaat verbeteren. Welke stappen ga je zetten om meer punten te halen?

Veranderde omstandigheden

Soms is de oorzaak van je studievertraging verdwenen. Dit kan het geval zijn bij tijdelijkheid van een medische omstandigheid, bijvoorbeeld een gebroken arm die is genezen. Vermeld dit vooral!

Studentenpsychologen

Voor psychische problemen kun je je aanmelden bij een studentenpsycholoog. Ook uitstelgedrag, stress, faalangst en perfectionisme kun je daar aankaarten.

Studiebegeleiding

Voor vrijwel alle studieproblemen kun je een stappenplan maken. De opleiding zal positiever over je oordelen als je laat zien dat je stappen zet om je situatie te verbeteren.

Waar de beoordelende partijen meestal naar kijken:
1. Welke omstandigheden spelen of speelden er?
2. Is de student eerlijk en is alles bewezen?
3. Wil de student graag meer punten halen in de toekomst?
4. Heeft deze student het in zich om uiteindelijk de studie af te ronden?
5. Welke stappen heeft de student zelf al gezet om de resultaten te verbeteren?
6. Hoe ver zat deze student af van een positief bindend studieadvies?
7. In hoeverre was er gedurende het jaar al een verbetering te zien?

Tot slot tips voor je bezwaar:

 • Lever liever één of twee belangrijke omstandigheden aan dan een hele waslijst. Bijvoorbeeld: autisme + bestuursjaar is sterker dan autisme + bestuursjaar + nieuwe huisgenoot + overleden konijn + ruzie met ouders + een voedselvergiftiging op vakantie.
 • Schrijf duidelijk, helder en zakelijk (zonder te veel emotie).
 • Lever zoveel mogelijk bewijs aan, het liefst van specialisten zoals artsen, studiebegeleiders, psychiaters, psychologen, etc.
 • Houd je brief helder en kort, als het kan op één A4’tje.
 • Probeer in je brief geen beschuldigende toon aan te slaan richting de opleiding of docenten. Je wilt niet dat de commissie in de verdediging schiet, maar aan jouw kant staat.
 • Laat je brief nakijken op fouten. De opleiding zal negatiever over je denken als er taalfouten in je brief staan.
 • Je bewijzen voer je aan in bijlagen die je van nummers voorziet. In je brief verwijs je naar de bijlagen.

Voorbeeldbrief negatief bindend studieadvies

Deze elementen moet je brief bevatten:
Jouw gegevens – Naam – Adres – Postcode en woonplaats – Telefoonnummer – E-mailadres van je opleiding – Studentnummer

Gegevens van de commissie – Naam commissie – Naam opleiding – Onderwijsinstelling

Datum van bezwaar

Betreft: bezwaar tegen negatief bindend studieadvies

Geachte …..,

Hierbij maak ik bezwaar tegen het negatief bindend studieadvies dat ik per brief van [datum] heb ontvangen. Ik wil u vragen dit negatief bindend studieadvies te heroverwegen op de volgende gronden.

Ten eerste [persoonlijke omstandigheden, met verwijzing naar bewijs in de bijlagen. Zo concreet en feitelijk mogelijk!]

Ten tweede [eventueel persoonlijke omstandigheid 2. De belangrijkste omstandigheid eerst!]

Het komende jaar verwacht ik een beter resultaat te halen, omdat ik hulp heb ingeschakeld bij [wat van toepassing is]. Zij zullen mij concreet helpen met [datgene waardoor jij vertraging opliep].

Ik hoop dat u mij de kans geeft om deze opleiding voort te zetten. Ik ben, ondanks de omstandigheden, tevreden met mijn studiekeuze, en ik wil mij graag verder bekwamen in dit vakgebied. Vragen licht ik graag mondeling of schriftelijk toe.

Bij voorbaat dank voor uw overweging.

Hoogachtend,

[Voornaam, achternaam en handtekening]

Bijlagen bij deze brief:
1. Verklaring van dr. [naam arts] over medische omstandigheid
2. Verklaring van [instantie] over stappenplan/training/coaching/etc.
3. [Etc.]

Voeg een kopie bij van de beslissing waartegen je in beroep gaat.

++++++++++

ARCHIEF